Hirosaki Castle

ปราสาทฮิโรซากิ ถูกสร้างขึ้นในปี 1611 โดยตระกูลซูการุ โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วย คูปราสาท ป้อม ประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะฮิโรซากิที่มีพื้นที่ประมาณ 0.6 ตารางกิโลเมตร โครงสร้างปราสาทเดิมที่มีทั้งหมด 5 ชั้นแต่ถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี 1627 จึงสร้างขึ้นใหม่ในปี 1810 ให้กลายเป็นแบบ 3 ชั้นในปัจจุบัน สวนสาธารณะฮิโรซากิเป็นหนึ่งในจุดชมดอกซากุระที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น รอบๆบริเวณปราสาทเต็มไปด้วยต้นซากุระที่มีมากกว่า 2,500 ต้นหลากหลายสายพันธุ์ เสมือนอุโมงค์ดอกซากุระ พร้อมพื้นที่สำหรับนั่งปิกนิกนอกจากนี้ยังมีบริการเช่าเรือพายให้ใช้บริการอีกด้วย เมื่อตกเย็นก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงาม โดยเทศกาลดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี นอกจากเทศกาลชมซากุระแล้วในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลตะเกียงหิมะที่สวยงามและน่าสนใจไม่แพ้กัน

Aomori

ADDRESS: 1 Shimo-shirogane-cho, Hirosaki-shi, Aomori 036-8356

Tel. +81 172-33-8739

Website: https://www.japan-guide.com

Open time: 9:00 – 17:00 (longer hours during cherry blossom festival)

Closed: November 24 – March 31

Admission:

310 yen (castle only)
510 yen (castle, botanical garden and Fujita Memorial Garden)

ACCESS:

To get to Hirosaki, take the Tohoku Shinkansen from Tokyo to Aomori (about 3 hours and 20 min.) and then take the Tsugaru limited express train to Hirosaki Station (about 30 min.)

From Osaka, fly to Aomori Airport (about 1 hour and 30 min.) and then take a bus to Hirosaki Station (about 55 min.) It is about a 30-minute walk or a 10-minute taxi ride from Hirosaki Station to Hirosaki Park

100 best spots

for cherry blossoms in Japan