Usa Shrine

ศาลเจ้าอุสะสร้างเมื่อประมาณศตวรรษที่ 8 เป็นศูนย์กลางของศาลเจ้าเพื่อบูชาเทพฮะชิแมนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ศาลเจ้าอุสะส่งอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในแหลมคูนิซากิอย่างมาก และอาคารหลักยังได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกของชาติ และยังเป็นแม่แบบของการออกแบบศาลเจ้าแบบฮะชิแมนอีกด้วย

ศาลเจ้าอุสะมีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ หลายส่วนด้วยกัน คือ ส่วนตอนเหนือและตอนล่างของศาลเจ้า อาคารคลังสมบัติที่จะจัดแสดงโบราณวัตถุและประวัติต่างๆเกี่ยวกับศาลเจ้านี้ รวมถึงสระน้ำและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมาย โดยนอกจากอาคารหลักที่เก่าแก่ และยิ่งใหญ่แล้ว ก็มีสะพานคุเรฮาชิที่สวยงามและไม่เหมือนที่ไหน โดยจะมีหลังคามุงจากแบบญี่ปุ่นสมัยโบราณด้วย

OITA

Location: 2859 Minami-Usa, Usa-shi, Oita

Website: https://www.welcomekyushu.com

Tel. +81 978 37 0001

Open Hours

5:30 – 21:00 (from 6:00 from October to March)

Admission: Free

Access:

Hourly buses run from Usa Station to Usa Shrine (7 minutes, 240 yen one way). Alternatively, a taxi ride costs about 1600 yen one way from Usa Station. Furthermore, there are about four bus round trips per day between Oita Airport and Usa Shrine (60 minutes, 1550 yen one way).

Built in the 8th century